Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MEBLOSTRADA24”

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU
 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 5. ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA
 6. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 7. ZAMÓWIENIE
 8. DOSTAWA
 9. PŁATNOŚCI
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, RĘKOJMIA I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 13. STALI KLIENCI
 14. USŁUGI DODATKOWE
 15. PRAWA AUTORSKIE
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Arkadiusz Kłossowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Meblostrada24 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz, NIP 876-119-31-17, REGON 871135352, adres poczty elektronicznej: kontakt@meblostrara24.pl numer telefonu: +48697649659, zwany dalej „Meblostrada24” lub „Sprzedawcą”, ustala niniejszy Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: meblostrada24.pl (zwany dalej „Regulaminem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Meblostrada24 (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: meblostrada24.pl
 3. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego pod adresem: meblostrada24.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z witryny Sklepu internetowego.
 6. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. DEFINICJE

   Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie: • Administrator Danych Osobowych– Arkadiusz Kłossowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Meblostrada24 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz, NIP 876-119-31-17, REGON 871135352, adres poczty elektronicznej: kontakt@meblostrara24.pl numer telefonu: +48697649659, , który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
 • Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dział Obsługi Klienta– oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: +48697649659 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@meblostrada24.pl
 • Dokument Dostawy– oznacza dokument wydawany przez Dostawcę.
 • Dostawa– oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów lub Produktów określonych w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego wyznaczonego przez Sprzedawcę).
 • Dostawca – oznacza pracownika Sprzedawcy, który dostarcza Towary lub Produkty określone w Zamówieniu na adres wskazany przez Klienta a także podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów lub Produktów.
 • Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji bądź Zamówienia w Sklepie internetowym.
 • Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zmianami).
 • Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane w ramach Konta Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym.
 • Login – indywidualny, podany przez Klienta, indywidualizujący go adres e-mail, wymagany wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.
 • Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 (dalej jako RODO) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Arkadiusza Kłossowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Meblostrada24 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz, NIP 876-119-31-17, REGON 871135352, adres poczty elektronicznej:kontakt@meblostrara24.pl numer telefonu: +48697649659, ,zwany dalej „Meblostrada24” lub „Sprzedawcą”, dostępny na stronie internetowej: meblostrada24.pl
 • Sprzedawca, Usługodawca– Arkadiusz Kłossowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Meblostrada24 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Wawrzyniaka 13a,  86-300 Grudziądz, NIP 876-119-31-17, REGON 871135352, adres poczty elektronicznej: kontakt@meblostrara24.pl numer telefonu: +48697649659, , zwany dalej „Meblostrada24” lub „Sprzedawcą”, który jest właścicielem Sklepu internetowego.
 • Stały Klient– osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym powyżej 3 razy w ciągu roku. Wartość każdorazowego zakupu minimum 5000,00 zł brutto.
 • Strona internetowa lub Witryna– strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy Meblostrada24, działający w domenie: meblostrada24.pl
 • System teleinformatyczny– oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • Towary lub Produkty– oznacza Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie.
 • Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Usługa Newsletter - polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
 • Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Meblostrada24 z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 z dnia 2019.09.19 z późn. zm).
 • Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (. Dz.U.2023.2759 t.j. z dnia 2023.12.22 z późm. zm.)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06 .).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2023.168 t.j. z dnia 2023.01.23).
 • Zamówienie, Formularz Zamówienia– oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu Usługi polegające na:
  1. odpłatnej sprzedaży Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu;
  2. bezpłatnej możliwości zakładania w Sklepie Konta Klienta;
  3. bezpłatnym przesyłaniu Newslettera do Klientów Sklepu;
  4. bezpłatnej możliwości przeglądania treści zamieszczonych na Stronie internetowej.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu informacji o promocjach w zakresie świadczonych Usług.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu informacji o rabatach dla Klientów dokonujących zakupów po raz kolejny (Stały klient).
 4. Wysokość opłat pobieranych przez Sprzedawcę z tytułu odpłatnej Sprzedaży Towarów, określa cena prezentowana na Stronie internetowej Sklepu przy każdym z Towarów.
 1. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu internetowego, Klienci powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką internetową w aktualnej wersji;
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 3. Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Sklepu internetowego.
 1. ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA

 1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient jest obowiązany dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.
 3. W trakcie Rejestracji Klient:
  1. wypełnia dane dotyczące: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy, adresu email, numeru telefonu ;
  2. ustala swoje indywidualne Hasło;
  3. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta następuje z chwilą aktywowania Konta Klienta na Stronie internetowej Sklepu.
 5. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta w Sklepie internetowym oraz uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta.
 6. Klient ma możliwość w dowolnej chwili logowania się do swojego Konta Klienta przy użyciu Loginu i Hasła.
 7. Za pośrednictwem Konta Klienta, Klient jest uprawniony do:
  1. dokonywania zakupów w Sklepie internetowym;
  2. otrzymywania od Sprzedawcy informacji o Usługach i promocjach w ofercie Sprzedawcy;
  3. modyfikowania danych wprowadzanych przez Klienta w procesie Rejestracji, w tym Loginu i Hasła.
 8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych, w tym danych które uniemożliwiają bądź utrudniają realizację Zamówienia złożonego przez Klienta.
 11. Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@meblostrada24.pl bądź też pisemnie na adres: Meblostrada24 ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania żądania.
 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski.
 3. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego informacje o Produktach prezentowanych do sprzedaży (np. opis Produktów itp.) pochodzą od Sprzedawcy, przy czym opisy techniczne Towarów są tworzone na podstawie danych udostępnianych przez producenta Produktu.
 4. Przed zakupem Produktu Klient ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na Stronie internetowej Sklepu. Przed użyciem Produktu, który zawiera informacje zamieszczone na jego opakowaniu przez producenta, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu.
 5. Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki), wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu Zamówienia.
 6. Ceny prezentowane przy Towarach mogą ulec zmianie związanej z wyborem przez Klienta parametrów oferowanego Towaru i dostosowaniu go do potrzeb klienta (np. wybór tkaniny, wykończenia). Właściwą cenę dla wybranego przez Klienta Towaru, niezależnie od tego co przedstawia zdjęcie produktu, Klient otrzymuje po skonfigurowaniu jego standardu, wyposażenia, po wyborze materiałów wykończeniowych - za pomocą narzędzi jakie oferuje Sprzedawca. Cena ostateczna Towaru, w wariancie w jakim Klient dokonał jego wyboru, wskazana jest w Zamówieniu i jest znana Klientowi przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie. Zdjęcia towarów przedstawione w sklepie mają charakter poglądowy, marketingowy, informacyjny. Prezentowany na zdjęciach Towar może odbiegać od rzeczywistości, w wyniku zastosowania tła, oświetlenia czy innych parametrów związanych z wykonaniem zdjęcia. Przedstawione zdjęcia mebli mogą również różnić się nieznacznie detalami, które nie wpływają na przeznaczenie i funkcjonalność zamówionego Towaru, a tym samym powyższa okoliczność nie może stanowić podstawy do reklamacji Towaru jako niezgodnego z umową. Cena Towarów nie zawiera elementów dekoracyjnych przedstawionych na zdjęciach.
 7. Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 8. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniż.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem pkt VI ust. 5 powyżej Regulaminu.
 10. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
 11. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 12. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 14. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 15. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 16. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek.
 17. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 1. ZAMÓWIENIE

 1. Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Produkty prezentowane w Sklepie internetowym, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Dodaj do koszyka”.2
 2. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia.
 3. Klient może anulować Zamówienie po dodaniu Produktu do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego określeniem „Wyczyść koszyk”.
 4. Po podjęciu decyzji o zakupie Klient, w celu złożenia Zamówienia, przechodzi do dalszej części zamówienia przez przycisk „Przejdź do płatności”. Na tym etapie Klient zostaje przekierowany do formularza umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło albo uzyska na tym etapie możliwość dokonania Rejestracji Konta Klienta. Klient może dokonać Zamówienia z pominięciem Konta Klienta, wówczas jest obowiązany do podania:
 • imienia i nazwiska
 • adresu mailowego
 • danych adresowych
 • numeru telefonu
 • oraz zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu
 • Klient może na tym etapie również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie.
 1. W kolejnym kroku Klient przechodzi do wirtualnej kasy, gdzie poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Wyślij z obowiązkiem zapłaty” Zamówienie zostaje przesłane na adres mailowy Sklepu.
 2. Następnie Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta, celem potwierdzenia Zamówienia przez Klienta. Klient jest dodatkowo informowany o łącznej kwocie zakupów (brutto) oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jeżeli takie występują.
 3. Klient może anulować Zamówienie w ciągu 24 godzin od jego złożenia, pod warunkiem, że Sprzedawca nie przystąpił do jego realizacji.
 4. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po dokonaniu przez Klienta płatności, zgodnie z postanowieniami pkt IX niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystając z usług Sprzedawcy, Klient wyraża zgodę na przesłanie na podany przez Klienta adres mailowy dokumentu potwierdzającego sprzedaż bez podpisu Klienta
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Sprzedawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu lub zmianie terminów realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej. Zmiany w terminach realizacji zamówień mogą również występować w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, trudnymi do przewidzenia wcześniej, nieprzewidywalnymi lub działaniami siły wyższej (np. Covid19).
 7. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy dostarczony Towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka jest naruszona oraz do potwierdzenia dostarczonych ilości przesyłek, jeżeli Zamówienie jest realizowane w kilku przesyłkach.
 9. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 10. Sprzedawca umożliwia Klientom realizację Zamówień według specyfikacji określonej przez Klienta (Towary na zamówienie). Zakup Towarów na zamówienie Klienta jest możliwy w oparciu o specyfikację Towaru wskazaną na Stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru.
 1. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad.
 5. Sprzedawca nie zapewnia wniesienia Produktu do miejsca zamieszkania bądź miejsca wskazanego przez Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z opisu Produktu znajdującego się na stronie internetowej sklepu
 6. Dostawa Produktu zamówionego przez Klienta może się odbyć podczas kilku Dostaw, jeżeli jest to uzasadnione gabarytami Produktu, bądź różnymi terminami Dostaw dla zamówionych Produktów, bądź zamówienie składa się z produktów pochodzących od więcej niż jednego producenta.
 7. Sprzedawca dostarcza Produkt do Klienta w terminie do 90 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta Towaru na zamówienie Klienta (tj. według specyfikacji oznaczonej przez Klienta), termin Dostawy Towaru jest ustalany indywidualnie z Klientem przed realizacją Zamówienia, bądź jest wskazywany na Stronie internetowej przy opisie Towaru.
 9. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po zapłacie przez Kupującego całej kwoty za Produkt.
 10. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta płatności ratalnej – od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Klient podpisał umowę o sprzedaż ratalną.
 11. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu Zamówienia. W dniu wysłania Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 12. Nie ma możliwości osobistego odbioru Towaru przez Klienta.
 13. Dokument sprzedaży jest dostarczany klientowi na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail.
 14. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku ponownej nieuzasadnionej odmowy przyjęcia tej samej dostawy Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami utylizacji Towaru.
 15. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Klienta.
 1. PŁATNOŚCI

 1. Klient może zapłacić za zakupiony Towar w następujący sposób:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu Zamówienia;
  2. płatność przelewem realizowanym przez podmiot zewnętrzny z którym współpracuje Sprzedawca (płatność internetowa);
  3. płatność w systemie ratalnym, realizowana przez podmiot zewnętrzny z którym współpracuje Sprzedawca;
  4. płatność kartą płatniczą
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, RĘKOJMIA I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ W PRZYPADKU KONSUMENTÓW
 1. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 6. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta Towar na swój koszt.
 7. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 9. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@meblostrara24.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: Arkadiusz Kłossowski Meblostrada24 ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz.
 10. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, datę zakupu Towaru) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji wraz ze zdjęciami wadliwego Produktu ukazującym wady, uszkodzenia, braki.
 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.
 12. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. Klient może za pośrednictwem adresu   http://ec.europa.eu/consumers/odr skorzystać z platformy ODR, która służy do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Jest to wielojęzyczna strona internetowa, z której mogą skorzystać konsumenci i przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani pozasądowym rozstrzygnięciem sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających, które wynikają z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. RĘKOJMIA DLA OSÓB NIE KORZYSTAJĄCYCH Z OCHRONY KONSUMENCKIEJ
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych i ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 2. Przy realizacji Dostawy przez Dostawcę Sprzedawcy, w razie jej niezgodności ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Dostawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub dostarczenia Produktu z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Produktu, podpisując stosowne oświadczenie.
 4. Jeśli zakupiony Towar posiada wadę, Klient ma prawo:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Sprzedawca pokrywa koszty dostarczenia towaru który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 8. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@meblostrada24.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: Meblostrada24 ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz.
 9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, datę zakupu Towaru, adres pod którym ma nastąpić odbiór Towaru objętego reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji wraz ze zdjęciami wadliwego Produktu ukazującym wady, uszkodzenia, braki.
 10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przy czym termin ten liczony jest od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, a jeżeli umowa:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: Meblostrada24 ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@meblostrada24.pl
 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 7. W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: -Meblostrada24 ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz, przed upływem tego terminu, bądź na inny adres wskazany przez Sprzedawcę, o ile wcześniej Klient nie odesłał towaru na podany wyżej adres.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klient ponosi również odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie zwracanego Towaru na czas jego transportu oraz za wynikłe szkody transportowe obniżające jego wartość
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy;
  3. szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;
  4. szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu, ujawnianie danych osobowych;
  5. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;
  6. treść danych wprowadzanych do Sklepu internetowego przez Klientów;
  7. działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Klientów, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę.
 1. STALI KLIENCI

 1. Sprzedawca przewiduje rabaty oraz specjalne promocje dla Stałych Klientów.
 2. Rabaty oraz promocje ustalane są indywidualnie ze Stałym Klientem.
 1. USŁUGI DODATKOWE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów dodatkową usługę w postaci Newslettera.
 2. Usługa dodatkowa jest świadczona nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przez czas nieoznaczony.
 3. Usługa dodatkowa jest świadczona dla Klientów, którzy wprowadzili adres swojej poczty elektronicznej, dokonali Rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych Produktach lub Usługach w ofercie Sprzedawcy.
 5. Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, temat wiadomości oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Newslettera.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypisując się z subskrypcji. Wypisanie z subskrypcji jest możliwe za pomocą odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie internetowym (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Sklepie internetowym wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 2. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi aktualnych Klientów Sklepu internetowego przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Klienta ze Sklepu internetowego. Nie powiadomienie Sprzedawcy przez Klienta przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Sprzedawcy.
 4. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu znajdującemu się na terenie lokalizacji Sprzedawcy.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 8. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:
  1. Załącznik nr 1–Przetwarzanie danych osobowych i pliki „cookies”
  2. Załącznik nr 2 - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi;
  3. Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Przetwarzanie danych osobowych i pliki „cookies”

 1. PLIKI „COOKIES”
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników.
 3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies”. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Stron internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Arkadiusz Kłossowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Meblostrada24 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz, NIP 876-119-31-17, REGON 871135352, adres poczty elektronicznej: kontakt@meblostrara24.pl numer telefonu: +48697649659, Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 tj. z dnia 2019.09.19).
 2. Gromadzone dane obejmują:
 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres poczty elektronicznej
 1. Dane osobowe gromadzone są podczas wypełniania przez Użytkownika formularza Zamówienia oraz Konta Klienta.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • zawarcia i realizacji umów sprzedaży Towarów i Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – do czasu zakończenia realizacji umowy;
 • przesyłania przez Administratora informacji handlowych, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit a – do czasu cofnięcia zgody;
 • realizacji przez Administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należnego podatku w związku z zawartą umową sprzedaży;
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym znajdującym się na Stronie internetowej, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas nie dłuższy niż potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko roszczeniami w związku usługami świadczonymi przez Administratora danych, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu przedawnienia roszczeń, określonych w przepisach prawa.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w powyższym zakresie uniemożliwi realizację umowy sprzedaży.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w każdym czasie, za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta – pod adresem: kontakt@meblostrada24.pl bądź numerem telefonu: +48697649659. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 3. Każdy, czyjego dane są przetwarzane, ma prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator ma praw odmówić usunięcia danych, jeżeli przemawiają za tym przesłanki prawnie uzasadnione.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 3. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
 • podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji postanowień Regulaminu, tj. w szczególności – pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę techniczną, dostawcy usług elektronicznych, podmioty realizujące dostawy produktów oraz obsługujące płatności elektroniczne, dostawcy usług logistycznych, producenci Towarów i Produktów zamieszczonych na Stronie internetowej Administratora
 1. Administrator na Stronie internetowej stosuje wtyczki społecznościowe, które pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych na Stronie internetowej w portalu społecznościowym Facebook. Stosowanie wtyczek powoduje, że serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w portalu społecznościowym. Cel i zakres zbierania danych osobowych przez portal Facebook umieszczony jest stronie: facebook.com
 2. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne na poziomie zapewniającym ochronę przetwarzanych danych, w szczególności dokłada należytych starań aby nie zostały one udostępnione osobom nieupoważnionym. Do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 3. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, na ich wyraźne żądanie i w przypadkach prawnie określonych.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną
oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi
Sprzedawca, stosownie do art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja dotyczy zagrożeń potencjalnych, które jednak powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Sprzedawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania;
 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
 4. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 5. możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy, konie trojańskie czy robaki.

Sprzedawca zaleca, aby każdy Klient dbał o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall. Sprzedawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w Polityce prywatności oraz stosowania plików „cookies”.

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz formularz

                                                                                                                                           23.05.2024 R.

Zaloguj

Megamenu

Lista ulubionych0

Masz

Wkrótce pojawią się nowe produkty