Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych i pliki „cookies” 

I. PLIKI „COOKIES”

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. 

2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników.

3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. 

4. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies”. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.1. dostosowania zawartości Stron internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.3. utrzymania sesji Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

6.1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

6.2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6.3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Sprzedawcainformuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Arkadiusz Kłossowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Meblostrada24 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Wawrzyniaka 13a, 86-300 Grudziądz, NIP 876-119-31-17, REGON 871135352, adres poczty elektronicznej: kontakt@meblostrada24.pl numer telefonu: +48697649659, Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 tj. z dnia 2019.09.19).

2. Gromadzone dane obejmują:

- imię i nazwisko

- adres 

- numer telefonu

- adres poczty elektronicznej

Dane osobowe gromadzone są podczas wypełniania przez Użytkownika formularza Zamówienia oraz Konta Klienta.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- zawarcia i realizacji umów sprzedaży Towarów i Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – do czasu zakończenia realizacji umowy;

- przesyłania przez Administratora informacji handlowych, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit a – do czasu cofnięcia zgody;

- realizacji przez Administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należnego podatku w związku z zawartą umową sprzedaży;

- udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym znajdującym się na Stronie internetowej, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas nie dłuższy niż potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie;

- dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko roszczeniami w związku usługami świadczonymi przez Administratora danych, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu przedawnienia roszczeń, określonych w przepisach prawa;

- działań analitycznych i sprzedażowo-marketingowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w powyższym zakresie uniemożliwi realizację umowy sprzedaży. 

5. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w każdym czasie, za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta – pod adresem: kontakt@meblostrada24.pl bądź numerem telefonu: +48697649659. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

1. Każdy, czyjego dane są przetwarzane, ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- żądania ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator ma prawdo odmówić usunięcia danych, jeżeli przemawiają za tym przesłanki prawnie uzasadnione.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

3. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych są:

- podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji postanowień Regulaminu, tj. w szczególności – pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę techniczną, dostawcy usług elektronicznych, podmioty realizujące dostawy produktów oraz obsługujące płatności elektroniczne, dostawcy usług logistycznych, producenci Towarów i Produktów zamieszczonych na Stronie internetowej Administratora.

5. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne na poziomie zapewniającym ochronę przetwarzanych danych, w szczególności dokłada należytych starań aby nie zostały one udostępnione osobom nieupoważnionym. Do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

6. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, na ich wyraźne żądanie i w przypadkach prawnie określonych.

Zaloguj

Megamenu

Lista ulubionych0

Masz

Wkrótce pojawią się nowe produkty